Tel 400-100-1303 登录 注册

原位观察样品

                                                                                      原位拉伸/压缩/加热/附件

为实现原位测试(拉伸、压缩、加热、冷冻等),提供原位样品制备服务

例:原位观察低碳钢相变

从945°C 到880°C 奥氏体向铁素体转变的EBSD相分布图,奥氏体为蓝色(暗),铁素体为红色(亮)。测试仅用了一个低碳钢试样,加热到945°C,然后以每分钟1°C的速度冷却,直到观察到相变开始。一旦相变开始,保温以观察单个晶粒中相的变化过程,然后再次冷却。